วีซ่าแต่งงาน, ติดตามสามี-ภรรยา / Marriage Visa , Dependent Visa

วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามี/ภรรยา สัญชาติไทย NON- IMMGRANT-O

วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี หรือ ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1  ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี  ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่ ต.ม. หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง  เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ วีซ่าประเภทนี้ไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้         

 เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

1.พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี ) 
8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารกสิกร หรือ ไทยพาณิชย์ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4  , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ) 

วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ เอกสารต้องส่งทำก่อนวีซ่าหมด 3 อาทิตย์ 
                                                                
 

Marriage Visa 1 Year,Non - IMMIGRANT - O 

The document are required as bellow please:

1. Original passport and full copy every page ( singe on every page )
2. Pass post Photo 3 pictures 
3. Copy House registration of your wife 
4. Copy ID Card of your wife 
5. Copy Marriage Certificate 
6. Birth Certificate of all your child ( if you have )  
7. Copy House Registration of all your child ( if you have )
8. Original book bank from Kasikorn or Siam Commercial bank and copy first page 
9. Color copy Marriage and Family photo for 10 pictures ( 1 page for 2 picture ) 

 

 

 ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340187 ,  081-5951466 (คุณหนุ่ย)

www.thaivisacenter.com   E-mail:thaivisacenter@gmail.com

Thai Visa Center  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

                                     Tel: (+66) 2-9340187,  (+66)081-5951466 (Thai)  
 
 
Visitors: 1,072,302