ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า / Change Type of  Visa

 เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อทำงาน (NON-B)

(ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) 

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ 
     หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ , ตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถและขอ        เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ. 30 หรือ TR เป็น NON-B) 
๖. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน) 
๗. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
๘. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล 
๙. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
๑๐. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.๐๑ ภพ. ๒๐ และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน 
๑๑. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง) 
๑๒. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.๕๐) (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง) 
๑๓. ในกรณีที่ ภ.ง.ด.๕๐(หน้า ๕ บรรทัดที่ ๓) ไม่ได้ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี 
      ไม่มีงบการเงินและ ภงด.๕๐ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
๑๔. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ 
      กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) ( ๐๒-๕๗๕๑๐๕๖-๙)
๑๕.สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย ( ภ.ง.ด.๑)(ย้อนหลัง ๓เดือน)        
๑๖. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน , โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ 
      อาคารซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน ๗ – ๑๐ ภาพ 
๑๗.แผนที่บริษัท 
๑๘. กรณีบริษัทได้รับการสงเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , การนิคมอุตสาหกรรม 
      หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI
 
 
                         
 

เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O)  

          (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) 

 ๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 

แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 

 ๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 

 ๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 

 ๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 

 ๕. หนังสือรับรองยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์จากธนาคารในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า 

 - หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ(สลิปการโอนเงิน หรือหนังสือรับรองการโอนเงินจากจากธนาคาร)     

๖. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕ , ๐๐๐ บาท หรือ 

๗. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ ๕ และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ ๖ (จำนวน ๑ ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ , ๐๐๐ บาท 

                       

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า เพื่อการศึกษา(NON-ED) 

                (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

 ๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๖) 

 แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 

 ๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 

 ๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 

 ๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 

 ๕. สถานศึกษาของรัฐ 

 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา 

 ระดับต่ำปริญญาตรี 

 - หนังสือรับรองการขอเรับหรือขอปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรม 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา 

 ๖. สถานศึกษาเอกชน

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 - หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา 

 ระดับต่ำปริญญาตรี 

  - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับ 

 กรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 โรงเรียนนานาชาติ 

- หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ และ 

- สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ ) 

- สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ ) 

                 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว
(NON-O) (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร) อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้ 
 
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย 
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ 
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ 
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ 
๖. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย 
๗. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ 
๘. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
๙. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
๑๐. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.๑)   ย้อนหลัง ๓ เดือน 
๑๑. สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.๙๑) ปีล่าสุด 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นครูหรือาจารย์ (Non-B) 
                            (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
 
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 

๕. สถานศึกษาของรัฐ 
      ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
     - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
        จากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา 
      ระดับต่ำปริญญาตรี 
     - หนังสือรับรองการขอรับการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจาก 
        ส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
         ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     และ 
    - แบบหนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบของกรมการจัดหางาน   ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน) 
    - สำเนาสัญญาว่าจ้าง(ให้ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ หรือภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตรวจลงตราฯ) 
    - สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ(ต้องแสดงฉบับจริง) 

๖. สถานศึกษาเอกชน 
      ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
    - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา 
      ระดับต่ำปริญญาตรี 
    - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับ 
        กรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา 
       หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      โรงเรียนนานาชาติ 
    - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ 
      และ 
    - แบบหนังสือรับรองการจ้าง(ตามแบบของกรมการจัดหางาน   ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน) 
    - สำเนาสัญญาว่าจ้าง(ให้ระบุวันเริ่มต้นการจ้างเป็นวันที่ยื่นคำขอรับการตรวจลงตราฯ หรือภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ตรวจลงตราฯ) 
    - สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ(ต้องแสดงฉบับจริง) 
    - สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ ) 
    - สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ 
 
 
 
       
 
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาหรือเป็นนักกีฬา (Non-B) 
                                        (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)                                
                                                                  
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕. หนังสือจากการกีฬาแห่งประเทศไทยขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
๖. สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย กรณีไม่มีบุตร (Non-O)                                   (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้ ต้องมีวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน)  

๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕. กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย 
     • สำเนาทะเบียนการสมรส ( คร. 2) และ 
     • สำเนาใบสำคัญการสมรส ( คร. 3) 
      กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
     • สำเนาทะเบียนการสมรสจากต่างประเทศ และ 
     • สำเนาทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 
๖. สำเนาหนังสือรับรองความเป็นโสดของคนต่างด้าว หลักฐานการเป็นบิดา มารดา สำคัญการสมรส หรือ 
๗. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลสัญชาติไทย 
๘. สำเนาใบสูติบัตรของบุตร หรือหนังสือรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ หรือสมุดฝากครรภ์ (ระบุชื่อบิดา – มารดา) 
๙. ภาพถ่ายในพิธีมงคลสมรสตามประเพณี ๔ – ๕ ภาพ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรกรณีไม่มีบุตร (Non-O)     (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้   ต้องมีวีซ่าเหลือไม่น้อยกว่า ๒๑ วัน) 
 
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย 
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ 
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ 
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ 
๖. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว , ใบอนุญาตทำงาน และสำเนาทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อปฏิบัตรหน้าที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนต่างด้าว (Non-B) (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัตรหน้าที่ครู/อาจารย์ในราชอาณาจักร) (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้)   
 
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย 
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ 
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ 
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ 
๖. สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ผู้ยื่นคำขอต้องการมาพำนักอยู่ด้วย 
๗. หนังสือรับรองการทำงานและรายได้จากโรงเรียน 
๘. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ) 
๙. สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตราสถาบันเป็นสำคัญ) 
๑๐.สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าว ( ภ.ง.ด.๙๑) ปีล่าสุด 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่ออยู่กับคนต่างด้าวซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย (Non-O) (กรณีติดตามคนต่างด้าวซึ่งปฏิบัตรหน้าที่ในราชอาณาจักร) อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้   
 
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕.   • ทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร (รับรองจากสถานทูตของคนต่างด้าวในประเทศไทย 
          และกองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ(๐๒-๕๗๕-๑๐๕๖-๙)) หรือ 
       • หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือน คือ สามีภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร หรือ 
       • หนังสือรับรองจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ 
๖. กรณีบุตรเรียน และบิดามารดาจะติดตามเพื่อดูแลจะต้องแสดง 
       • หนังสือรับรองยอดเงินฝากจากธนาคารในประเทศไทย พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำ 
          หรือออมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  และ 
       • หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ   
๗. หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ 
      หรือผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของ คนต่างด้าว ว่าบุตรกำลังศึกษาอยู่ 
๘. หนังสือเดินทางของผู้ศึกษา 
 

 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อทำงานในมูลนิธิ (Non-O) ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 21 วัน
 
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕. หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
๖. หนังสือจากมูลนิธิขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 
๗. ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ 
๘. สำเนารายงานการประชุมมูลนิธิ 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการอื่น (Non-O) ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 21 วัน
 
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕. การขอเข้ามาของผู้เคยมีสัญชาติไทยเพื่อเยี่ยมญาติ หรือขอกลับเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร : 
     • แสดงหลักฐานทางราชการแสดงความเป็นคนสัญชาติไทย 
๖. การเข้ามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล : 
     • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ หรือ 
     • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ 
     • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นสมควร 
๗. การเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน 
     • หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
       ( กรมประชาสัมพันธ์ , กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) 
๘. การเข้ามาของคู่ความและพยาน เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี : 
     • มีหนังสือรับรองจากศาล อัยการ หรือพนักงาน สอบสวน 
   
 
 ***หมายเหตุ
๑. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า 
๒. เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ 
๓. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ 
 

 

 ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340187 , 081-5951466 (คุณหนุ่ย)

www.thaivisacenter.com   E-mail:thaivisacenter@gmail.com

Thai Visa Center  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340187,  (+66)081-5951466 (Thai)

 

 

Visitors: 1,074,208