ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี / Non Immigrant B Visa

การยื่นขอวีซ่า 1 ปี (Non-B) หลังจากได้ work permit แล้ว หมายถึง  เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือเรียกว่า Visa 1 Year ท่านสามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน

การยื่นขอที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (One Stop Service) ซึ่งจะสะดวกรวดเร็วมาก แต่ทั้งนี้ บุคคลที่จะยื่นเอกสารที่ One Stop Service ได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของ One Stop Service และในขณะนี้ได้มีการอำนวยความสะดวกในการขอต่อวีซ่าของคนต่างด้าวในที่กระทรวงแรงงานฯ ด้วย

ในการขอต่ออายุวีซ่า ครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ 30 วัน เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ เมื่อใกล้ครบ กำหนดการอนุญาต 30 วันให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จะอนุญาตให้ 1 ปี แต่ถ้าผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะอนุญาตต่อให้อีก 30 วันจนกว่าผลการพิจารณาจะอนุมัติหรือไม่  สำหรับท่านที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี และท่านได้อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 90 วัน ท่านต้องยื่น แบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ท่านต้องทำ Re-Entry ด้วย มิฉะนั้นแล้ว Non-Immigrant Visa “B” ที่ท่านมีจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป วีซ่าของท่านจะกลับ ไปเป็น Tourist Visa หรือ Transit Visa เหมือนเดิม

เอกสารสำหรับการยื่นขออยู่ในราชอาณาจักร 1 ปี หลังจากได้รับ work permit (NON-B )

List of document  required to support an application by a foreigner for extension of a Non – Immigrant visa Category “B” (first year/ next year)

1. แบบคำขอ (ตม.7)

Application from (TM.7)

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

A copy of applicant’s passport

3. หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.1)

4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน

A copy of work permit

5.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนขององค์กรนั้น เช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6เดือน

Proof of corporate formation e.g. certificate of incorporation of company or partnership certified by the registrar  with in the previous 6 mounts

6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 6 เดือน

Certified list of shareholders certified by the registrar with in the previous 6 mounts

7. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ปีล่าสุด พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และใบเสร็จรับเงิน และสำเนา สบช.3 (ต้องผ่านการรับรองความถูกต้อง จากสรรพากร หรือกระทรวงพาณิชย์ หรือจากผู้ตรวจสอบบัญชี หรือใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้น)

A copy  of balance sheet  and income statement  together with corporate Income tax return and receipt copy  of sor.bor.chor.3 (Certified by the Revenue dept. or business development dept. or the auditor or original document only.)

8. สำเนาแบบยื่นรายการแสดงรายการทางภาษาเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่มีพนักงานคนไทย และชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ 3 เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน

Copy of 3 latest monthly withholding tax return showing the name of employees and the alien applicant. Together with receipt

9. สำเนาแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอปีล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน

Copy of latest personal income tax return of the applicant . together with receipt

10.สำเนาแบบรายการส่งเงิน สมทบตามที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส 1-10) เดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จรับเงิน

Copy of 3 latest  monthly social security  contributions  return  filed with the social security office (form  Sor. Por. Sor.1-10) together with receipt

11.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30หรือ ภพ.36 ) ของปีงบการเงินล่าสุด 3เดือน พร้อมใบเสร็จรับเงิน

Copy of 3 latest monthly value add tax return (Por. Por.30 or Por.Por36)together with receipt

12. เอกสารหรือหลักฐานแสดงว่าธุรกิจมีความจำเป็น จะต้องว่าจ้างคนต่างด้าว ทำงาน เช่น ประกาศรับสมัครคนไทยเข้าทำงานแล้วไม่มีผู้มาสมัคร

เป็นต้น

Proof of the need of the business to employ the alien e.g. no Thai candidate has applied after advertising such position  etc.

13.แผนที่แสดงสถานที่ทำงานของผู้ยื่นคำขอ

Location map of the place of work

14.เอกสารหรือหลักฐาน อื่นตามคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ สตม. กำหนด (แบบ สตม.2)

Other supporting documents required by the competent authority (Sor.Tor.Mor.2)

15.รูปถ่ายสถานประกอบการ

- ภายนอก ให้ปรากฏเลขที่ตั้ง และป้ายชื่อสถานประกอบการ

- ภายใน ให้ปรากฏภาพพนักงานขณะปฏิบัติงานอยู่

Map showing the location of the business

-  exterior Photographs  showing the address and the sign of company name .

- interior photographs  showing the employee while working

16. ให้นำหลักฐานเอกสารตัวจริงตามข้อ 5,6,7,8,9 และ10 มาแสดงด้วย

Original document of Nos. 5,6,7,8,9 and 10 must to be provided

17.กรณีมีครอบครัวติดตามมาอยู่ด้วยให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาลในต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองของประเทศนั้นๆ

In case the applicant are accompanied by the family , their vital statistics e.g. marriage certificate , birth certificate of their children must be provided . document were issued by a foreign  government ,they must be certified by such foreign embassy.

 

 

 ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340187 , 081-5951466 (คุณหนุ่ย)

www.thaivisacenter.com   E-mail:thaivisacenter@gmail.com

Thai Visa Center  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 2-9340187, (+66)081-5951466 (Thai)

 

 

Visitors: 1,072,299