จดทะเบียนบริษัท

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ Thai Visa Center เราให้บริการรับทำวีซ่าทุกประเภท เปลี่ยนประเภทวีซ่า ต่ออายุวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ และบริการจดทะเบียนบริษัทอย่างมืออาชีพด้วยประสปการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรา. Thailand Visa & Work Permit Services and Thailand Company Registration Service 100% Success Rate, Money Back Guarantee. Contact us 081-595 1466

 

 Thai Visa Center ยินดีบริการและให้คำปรึกษาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด ให้เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ประกอบการทุกท่าน โดยทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เต็มใจให้คำปรึกษาพร้อมบริการท่านด้วยคุณภาพ  ในราคายุติธรรม เรายินดีนำเสนอบริการ จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัทใหม่ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป  

 

 

 

                                                1. จองชื่อนิติบุคคล                                                                                                                          

หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ผู้เริ่มก่อการสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันได้

ขั้นแรกผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทต้องคิดชื่อบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ในการจอง ซึ่งชื่อที่ตั้งมานั้นต้องไม่พ้องหรือคล้ายคลึงกับบริษัทซึ่งจดทะเบียนไปแล้ว

การจองนั้นจะเปิดให้จองได้ 3 ชื่อ โดยนายทะเบียนจะพิจารณาชื่อตามลำดับจากแรกไปท้าย ดังนั้นท่านต้องเอาชื่อที่อยากได้ที่สุดไว้อันดับแรก จากนั้นก็ไปลงทะเบียนจองชื่อ โดยทำได้สองวิธีด้วยกัน คือ

 1. ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียนด้วยตนเอง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ท่านอาศัยอยู่ หรือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ให้ไปที่สำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัด
 2. จองผ่านอินเตอร์เน็ต โดยกรอกข้อมูลที่ www.dbd.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเอง

 เมื่อนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าชื่อดังกล่าวไม่ขัดกับข้อกำหนด ก็จะแจ้งกลับมาว่ารับจองชื่อแล้ว จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

 

 

2.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือที่แสดงเจตน์จำนงในการขอจัดตั้งบริษัท เนื้อความในหนังสือจะประกอบไปด้วย ชื่อบริษัทที่จองไว้ (โดยมีคำว่า “บริษัท” นำหน้า และคำว่า “จำกัด” ต่อท้าย) ที่อยู่ วัตถุประสงค์ จำนวนทุน จำนวนหุ้น ราคาหุ้น (ขั้นต่ำหุ้นละ 5 บาท) และข้อมูลผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท ซึ่งจำนวนผู้ก่อการนี้กฎหมายบังคับว่าต้องมีอย่างน้อย 3 คน

การยื่นหนังสือบริคณห์สนธิจะต้องทำภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีนายทะเบียนแจ้งรับจองชื่อ หากผู้เริ่มก่อการเกิดชะล่าใจจนเลยกำหนดก็จะต้องเสียเวลาดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น 

 

3.จัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดและนัดประชุม

ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนอาจซื้อหุ้นมากน้อยต่างกัน แต่ทุกคนจะต้องมีอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น นอกจากนี้ผู้ที่มาซื้อหุ้นนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เริ่มก่อตั้งเสมอไป แต่อาจเป็นบุคคลอื่นที่สนใจอยากเข้าร่วมธุรกิจดังกล่าวก็ได้ 

เมื่อมีผู้ตกลงซื้อหุ้นของบริษัทจนครบแล้ว ก็จะมีการออกหนังสือนัดจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งวันที่นัดประชุมนั้นจะต้องห่างจากวันที่ออกหนังสืออย่างน้อย 7 วัน

 

 

4.ประชุมจัดตั้งบริษัท

ในการประชุมจะต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เข้าชื่อทั้งหมด (สามารถมอบฉันทะได้) และนับจำนวนหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด ซึ่งวาระในการประชุมจะประกอบด้วย

 1. ทำความตกลงตั้งข้อบังคับของบริษัท
 2. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดอำนาจกรรมการ
 3. เลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงิน (บริษัทต้องแต่งตั้งบุคคลธรรมดาเท่านั้น จะแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชีไม่ได้)
 4. รับรองสัญญาที่ผู้เริมก่อการทำขึ้นก่อนที่บริษัทจะจัดตั้ง เพราะผู้ริเริ่มกิจการอาจจะไปทำสัญญาอะไรบางอย่างไว้เพื่อประโยชน์ของบริษัท เช่น ไปทำสัญญาเช่าอาคารไว้เพื่อไว้เป็นที่ทำการของบริษัท หรือไปทำสัญญาซื้อวัตถุดิบ หรือจ้างพนักงานไว้ สัญญาเหล่านี้จะยังไม่มีผลผูกพันบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้จัดตั้ง ผู้ริเริ่มกิจการยังต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวอยู่ ดังนั้นจึงต้องนำสัญญาเหล่านี้มาเสนอให้ที่ประชุมตั้งบริษัทอนุมัติ เพื่อจะได้มีผลผูกพันต่อไป
 5. กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มกิจการ สำหรับกิจการต่างๆ ที่ผู้เริ่มก่อการได้กระทำไปในช่วงก่อนจดทะเบียนบริษัท โดยถือว่าเป็นค่าตอบแทนค่าเหนื่อยของผู้เริ่มก่อการ ซึ่งค่าตอบแทนนี้จะต้องอนุมัติโดยที่ประชุมจัดตั้งบริษัท
 6. กำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นที่ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าหุ้นสามัญ เช่น ได้ปันผลมากกว่า หรือหากเลิกกิจการก็จะมีสิทธิได้ทรัพย์สินก่อน แต่ผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงหรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท) หรือหุ้นสามัญที่ชำระด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน บางบริษัทอาจจะมีหุ้นบุริมสิทธินอกเหนือจากหุ้นสามัญ หรืออาจจะมีหุ้นสามัญแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีบางส่วนที่ชำระด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน ในกรณีเช่นนี้ก็ต้องมาทำความตกลงอนุมัติในที่ประชุมตั้งบริษัทนี้เช่นกัน

 

 

5.คณะกรรมการที่เลือกมาจะเป็นผู้ดำเนินการต่อจากผู้เริ่มก่อการทันที

คณะกรรมการจะทำหน้าที่เก็บเงินชำระค่าหุ้นอย่างน้อย 25% ของราคาจริง เมื่อเก็บค่าหุ้นได้ครบแล้ว กรรมการก็จะเป็นผู้จัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีการประชุมจัดตั้งบริษัท ถ้าไม่จดทะเบียนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะทำให้การประชุมตั้งบริษัทเสียไป ต้องจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่อีกครั้ง

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตั้งบริษัท คิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท ขั้นต่ำ 5,000 แต่ไม่เกิน 250,000

 

 

6.ชำระค่าธรรมเนียม   

ค่าธรรมเนียมต่างๆในขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากจำนวนทุนแสนละ 50 บาท เศษของแสนให้คิดเป็นแสนบาทเลย ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และขั้นสูงคือ 25,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตั้งบริษัท คิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และขั้นสูงไม่เกิน 250,000 บาท (เศษของแสนคิดเป็นแสนเช่นเดียวกับค่าลงทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ)
 3. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
 4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
 5. รับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท
 6. รับใบสำคัญและหนังสือรับรอง
  ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนตั้งบริษัท คิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท ขั้นต่ำ 5,000 แต่ไม่เกิน 250,000

  เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนและมอบหนังสือรับรองแล้ว ก็เป็นอันว่าบริษัทได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ โดยสมบูรณ์ทุกประการ

เดิมขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดจะกินเวลาไม่ต่ำกว่า 9 วัน แต่หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทในบางประเด็น ว่า ‘หากการประชุมตั้งบริษัทมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้พิจารณาในที่ประชุมนั้น ผู้เริ่มก่อการสามารถจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันได้  จากการปรับปรุงกฎหมายที่ว่า ทำให้การดำเนินการมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น และถ้าหากดำเนินการด้วยตนเอง

 

 

Thailand Company Registration

 Business Registration is up due to Thailand's unprecedented economic growth over the years which has been attracting investors to Thailand and addressing the country's increasing market demands while hoping to maximize the return on their investments in the process. Foreign investors are flocking to Thailand because of strong government support and incentives, sufficient infrastructure, skilled and a cost effective workforce. Doing business in Thailand is also supported by well-defined policies geared towards liberalization and free trade, social and political stability and the country's strategic location in Asia. The same reasons why doing business in Thailand is one of the most attractive investment destinations in the world.

 

When doing business in Thailand, you have the choice over what type of business organization to establish. These are the options:

 • Registerred Ordinary or Limited Partner Ship
 • Representative Office, Regional Office, Branch Office
 • Limited Company (Due to its flexibility, the Limited Company is the most appealing form of business organization among foreigners doing business in Thailand.)
 
Strongly Recommended!

Doing business in Thailand can be very complicated and may take you several weeks to complete the process. This is mainly due to the registration procedures and the required documents and forms being in Thai. It follows that you need someone you can trust and who is able to communicate in Thai on your behalf to be able to successfully review your company registration. SawadeeVisa's licensed Thai lawyers and foreign attorneys/solicitors can take care of the legal points of setting up your business thereby making sure that all the necessary requirements are met.

Furthermore, we can give you relevant pieces of advice on doing business in Thailand efficiently. Finally at Sawadee Visa we can give you a one stop service for your convenience i.e. we can help you set up a company while getting you a Thai work permit and a Thai Visa at the same time. Speak to us today about your company registration!

The basics of limited-company registration in Thailand:

 

The most-utilized type of legal entity in Thailand is the limited-company, which is similar in structure to the Limited Liability Company (LLC) in the United States. A limited-company is owned by a minimum of three shareholders and managed by at least one director. One of the biggest advantages of the Thai limited-company is that it is legally a stand-alone company under Thai law.

As for company registration in Thailand, it’s important to be aware that the at least 51 percent of a company’s shares must be held by Thai citizens. The remaining shares may be held by anyone. In spite of this, it is still possible for a foreigner to maintain controlling interest in a company by issuing two separate classes of shares: ordinary and preferred.

Shareholders with ordinary shares have more voting rights in the company. At least one director is chosen by the shareholders. Only the director(s) is authorized to sign anything on behalf of the company, and individual shareholders are only liable to their percentage of shares.

Financially, when registering a Thai company, you must have at least two million THB of capital in order to be eligible for a work permit. However, this does not mean that you need to have this amount of money to start, it is the merely the limited liability of your Thai limited company.

There is an exception if the company is established only to hold property, in which only one million THB is necessary.Process for registering a company in Thailand:

 

The first step of Thai company registration is the name reservation. Naturally all businesses require a name, therefore you must first provide the desired name for your company along with two alternative names. Sawadee Visa will then submit these to Thailand’s Ministry of Commerce. The Registrar will then verify that no similar company names have been reserved and that the name does not violate any ministerial rules.

If the desired name does not meet these requirements, the registrar will then assess the alternative names. If none of the requested names are available, you will then have to re-submit two more names. This step of Thai company registration is very simple and only requires 2-3 days to be completed.


Second step of Thailand company registration; File a Memorandum of Association (MOA)

Once your company name has been reserved, all shareholders must sign a Memorandum of Association (MOA). The MOA is a document which provides the names and personal information (such as contact details) for all of the company’s shareholders, as well as the company’s address (PO Box is not acceptable), registered capital, and intended scope of business activities.

Once all shareholders have signed the MOA, it may be submitted to the Ministry of Commerce along with all of the documents pertaining to the company’s registration in Thailand. The Ministry of Commerce is located within Bangkok, but if the company’s office is located outside of Bangkok province, these documents may be submitted the filing office of the province where the company is located.

Once this step of Thailand company registration is completed and processed, the Ministry of Commerce will then issue the company affidavit, certification, list of shareholders and company articles of association.


Third step of Thai company registration; Tax and Vat registration

All documents associated with the registration of the company's Tax ID Card and Vat Certificate must be submitted to the Central Filing Office of the Revenue Department.

Also, as part of the process of obtaining a VAT Certificate, you must obtain permission from the landowner of your company’s address if your company does not own the land outright.

There is one other thing to be aware of: if you intend to locate your company in a condominium unit, you may unable to do so; some condominium buildings have specific provisions with their sales agreements which prohibit the owner from using that unit as a business. Be sure to check your agreement before registering the location of your company.

If you have some problem to use your address to be a Thai company address TILA Legal can offer our virtual office address services for Thailand company registration and vat registration and range from 2,000THB monthly (minimum 3 months).


Forth step of Thailand company registration; Open a Thailand corporate bank account with internet banking

Once the Thai company registration is completed, most companies will probably want to open a corporate bank account in Thailand. Sawadee Visa will prepare the required documents and open a corporate bank account on your behalf, but the company directors must be present.

If any of the signatories for the bank account are foreigners, some banks will require each of the foreign signatories to submit a valid work permit prior to opening the account. This can be completed within a day.

Step 1-4 will take approx 2 weeks only.


Fifth step of Thailand company registration; Applying Thailand work permit

In order to obtain a Thailand work permit, you must first have a Non-immigrant visa. (often called a Non-B Visa)

We will assist you in the application of a Thai work permit and will submit all necessary documentation to the Department of Labor on your behalf. If submitted correctly, an application can be processed in as little as 7 days.

Further, for each foreigner working within your company, your company is required to have a registered capital of 2,000,000 THB, i.e. if you have two non-Thai working in your company, it is required to have a registered capital of at least 4,000,000 THB. However this does not mean that you need to have this amount of money to start, it is the limited liability of your Thai limited company.

If you are currently not employed by a Thailand company and wish to apply for a Thailand work permit, you will first need to register company in Thailand.

 
 
Note.For Thailand company registration, Thailand work permit, and Thailand visas, please note that Sawadee Visa can provide any service you need. Even if you do not have all of the documents required by the government, Sawadee Visa will work with you to ensure that your needs are met.
 

 

                                                                                                             เริ่มต้นธุรกิจใหม่?

 

ทุกอย่างที่คุณต้องการในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเท่าใด 

เริ่มธุรกิจอย่างมั่นใจด้วยแพ็คเกจจดทะเบียนบริษัทของไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ 

คุยกับเจ้าหน้าที่ของเราวันนี้!

  081-595 1466 , 02-9340187  หรือกรอกข้อมูลด้านล่างนี้แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

_____________________________________________________________________________________________________

 

                                        

 

 ไทยวีซ่าเซ็นเตอร์ เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-9340187 , 081-5951466 (คุณหนุ่ย)

www.thaivisacenter.com   E-mail:thaivisacenter@gmail.com

Thai Visa Center  201 Soi Ladphrao122, Plubpla,Wangthonglang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel: (+66) 02-9340187, (+66)081-5951466 (Thai)

 

 

 

Online Request

Please fill in the form and send us your requirements
Visitors: 1,070,803